Opublikowano 31 marca, 2020

Zapytania ofertowe

w ramach projektu RPPK.03.02.00-18-0017/18 pn. “Termomodernizacja budynku NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Przemyślu”, dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020, działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków.

Zapytanie ofertowe dla postępowania na roboty budowlane o szacunkowej wartości powyżej 50 tys. zł /netto/ pn. "Termomodernizacja budynku NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Przemyślu", prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu RPPK.03.02.00-18-0017/18 pn. "Termomodernizacja budynku NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Przemyślu", dofinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków.

1. Zapytanie ofertowe_zm23.04.2020

2. Załącznik nr 1 - Dokumentacja techniczna

3. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4. Załącznik nr 3 - Wykaz robót

5. Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

7. Załącznik nr 6 - projekt umowy_

8. Załącznik nr 7 - Inwentaryzacja