Nowe karty pacjenta

Reklama

e-LAM

Dzięki platformie  e-LAM możesz sprawdzić wyniki swoich badań

 

Pakiety badań

Zapraszamy do zapoznanie się z naszą ofertą badań pakietowych

Jakość LAM

Celem wdrażania systemu zarządzania jakością w medycznym laboratorium diagnostycznym, tak jak w każdej innej organizacji, jest uzyskanie sukcesu w jego działaniu.

Chcemy osiągnąć to, poddając doskonaleniu wszystkie procesy zachodzące w naszej placówce.
 

Kontrole wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjne.

Labquality.png         COBJwDL.png
W Laboratorium prowadzona jest kontrola jakości badań nadzorowana przez diagnostów laboratoryjnych:
Codzienna kontrola wewnątrzlaboratoryjna, oraz okresowa kontrola zewnątrzlaboratoryjna.
W ramach kontroli zewnętrznej, Laboratorium bierze udział w Krajowym Programie Kontroli Jakości prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi oraz w Powszechnym Programie Zewnętrznej Oceny Jakości w Medycynie Laboratoryjnej Labquality Helsinki .
Wyniki wewnętrznej i zewnętrznej kontroli jakości pozwalają nam na monitorowanie stabilności procesów analitycznych oraz rozpoznanie potrzeb dla podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych.


Kontrola jakości LAM

 
Aby doskonalić jakość świadczonych usług Laboratorium Analiz Medycznych wdrożyło i doskonali System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 .
Działamy również zgodnie z  PN-EN ISO 15189:2006 "Laboratoria medyczne. Szczególne wymagania dotyczące jakości i kompetencji", oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w szczególności z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 43 poz. 408).
 
System zarządzania jakością realizują wszyscy pracownicy laboratorium. Obejmuje on:
· sformułowanie celów jakościowych
· ustalenie i opracowanie procedur postępowania dla każdego obszaru działalności laboratorium
· sporządzenie dokumentacji przedstawiającej zasady funkcjonowania systemu oraz sposób jego realizacji
· prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zasad systemu
· wykonywanie badań przez kompetentny personel zwalidowanymi metodami
· znajomość procedur i instrukcji technicznych obowiązujących na danym stanowisku pracy oraz zgodne z nimi postępowanie
· zapewnienie nadzoru oraz systematycznego szkolenia personelu
 
Sukcesem wdrożenia systemu zarządzenia jakością jest identyfikacja wymagań pacjentów i kontrahentów, sprostanie im i ciągłe doskonalenie. Rzetelność wykonywanych przez nas badań oraz jakość wyników, są priorytetem w naszej pracy.
Natomiast system sterowania jakością prowadzony na wszystkich etapach pracy Laboratorium począwszy od etapu przedanalitycznego, analitycznego i poanalitycznego kończąc, gwarantuje minimalizację błędów na tych etapach, co wpływa doskonałe wyniki codziennej pracy.
Wykorzystując potencjał i zaangażowanie naszych pracowników stale się doskonalimy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów i kontrahentów.